ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบประกาศ จากโครงการ ประกวดบทความแสดงความคิดเห็น

หมวดหมู่ Web News คนดู 3,276 ครั้ง
โดย Aob Nobi เมื่อ November 03, 2012 3:26

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศ โครงประกวดบทความแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ "วรรณกรรมมีราคา หลากคุณค่าในยุคทุนนิยม?"

ผู้ที่มีรายชื่อได้รับใบประกาศขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล และหากยังไม่ได้รับอีเมลหรือยังไม่ได้ยืนยันตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศ ในวัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลาประมาณ 15:00 น. ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานจุฬาวิชาการ 55 ซึ่งสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เช้า เพราะในวันดังกล่าวจะมีการแข่งขันตอบปัญหาและการประชันกลอนสด พร้อมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายครับ กรุณาส่งอีเมลยืนยันการเข้าร่วมงานกลับมาทางอีเมล [email protected] หรือส่งที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งใบประกาศให้กลับมาหากไม่สะดวกเข้าร่วม โดยด่วนที่สุด

สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกและไม่ได้เข้ารับใบประกาศ ไม่ต้องเสียใจนะครับ ไว้โอกาสหน้าเข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันใหม่ ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ อย่างไรก็ตามในวันและเวลาดังกล่าว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและไปเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆได้นะครับ :)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [email protected] หรือ www.facebook.com/Writerinth

อับเตดล่าสุด: 2012-11-14 00:15:05

กด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อ

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

การตอบรับเข้าร่วมพิธิมอบใบประกาศ 

1

กมลวรรณ บุญแก้ว

ยังไม่ได้ตอบรับ

2

กรกช แก้วประดับ

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

3

กรทอง เกียรติดิลกรัฐ

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

4

กันตินันท์ อาศนะ

ยังไม่ได้ตอบรับ

5

กานต์ธีรา แก่นจันทน์หอม

ยังไม่ได้ตอบรับ

6

กานติมา วรกิจพิพัฒน์

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

7

กุลธิดา นันทวิสุทธิ์

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

8

เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

9

เกียรติศักดิ์ อ้นบุตร

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

10

คณิตา หอมทรัพย์

ยังไม่ได้ตอบรับ

11

คุณากร กาญจนวาศ

ยังไม่ได้ตอบรับ

12

จักรกริช จิรวิวัฒน์เสรี

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

13

จิรภิญญา บุญศรี

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

14

จุฑามาศ ตั้งจิตทวีชัย

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

15

เฉลิมรัช จันทรานี

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

16

ชนินทร์ บุญมา

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

17

ชื่นฟ้า นรนิธิวรรณ

ยังไม่ได้ตอบรับ

18

ชุมพล รักงาม

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

19

ณัฐณิชา บุญพรัด

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

20

ณัฐพงศ์ เรืองฤทธิ์

ยังไม่ได้ตอบรับ

21

ณัฐวดี อินสว่าง

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

22

ทสร กลิ่นเนียม

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

23

ทักษพร นำรวมวงศ์

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

24

ธนพล ศักดิ์สมุทรานันท์

ยังไม่ได้ตอบรับ

25

ธรรศน์ ยุตบุตร

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

26

ธีรวุฒิ ชูศิริรักษ์

ยังไม่ได้ตอบรับ

27

นภัสมณฑ์ รัตนธรรม

ยังไม่ได้ตอบรับ

28

นฤมล ทิพย์รักษ์

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

29

นลิน สินธุประมา

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

30

บุณยวีร์ นุกูลโรจน์

ยังไม่ได้ตอบรับ

31

เบญจรัตน์ วงศ์เกิด

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

32

ประภัสสร บุณยศิริศรี

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

33

ประภาพร พิลารึก

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

34

ปริญญา สามารถ

ยังไม่ได้ตอบรับ

35

ปัญญาวุธ ไกรจักรพันธ์

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

36

ปิยชนน์ แซ่แพ

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

37

ผกามาศ พวงผกา

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

38

พรชนก บัวสุข

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

39

พรรณพัชร โล่สุวรรณกุล

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

40

พร้อมพงษ์ สะสม

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

41

พัชรี เตียจันทร์พันธุ์

ยังไม่ได้ตอบรับ

42

พิชญาภา ธัมมิกะกุล

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

43

พิมพ์ชนก อริยวรรณวิทย์

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

44

พิมพ์บุญ อริย์ธัชจิรกุล

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

45

พิมพร ชุมมินทะ

ยังไม่ได้ตอบรับ

46

เพชรณีย์ เหลี่ยมแหลม

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

47

เพชรรัตน์ ศรีสุวรัตน์

ยังไม่ได้ตอบรับ

48

เพ็ญนภา ตั้งจิรัฏฐิติกาล

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

49

ภัทรพงศ์ เรืองฤทธิ์

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

50

ภาวิดา กันทยศ

ยังไม่ได้ตอบรับ

51

มนชรินทร์ มณีไพโรจน์

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

52

เมทินี ทองประทีป

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

53

รุ่งฟ้า นวลมะโน

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

54

ฤทัยรัตน์  เจริญดี

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

55

ลิลิต วรวุฒิสุนทร

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

56

วรรณพร มีสุข

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

57

วรินรำไพ ไตรพัชรพัฒน์

ยังไม่ได้ตอบรับ

58

วริยา จีนสุข

ยังไม่ได้ตอบรับ

59

วริษา สุกิตติพัฒนากุล

ยังไม่ได้ตอบรับ

60

ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

61

วิชชา วรรณรัตน์

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

62

พชร คำบำรุง

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

63

ศกลรัตน์ เกษมสายชนม์

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

64

ศมิษฐา เฟื่องฟูสวัสดิ์

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

65

ศศิกร สองคำชุม

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

66

ศศิธร เกษมสายชนม์

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

67

ศศิธร ดวงศรี

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

68

ศักดิ์ ไชยดวงสิงห์

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

69

สักรินทร์ เพ็งประเดิม

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

70

สายรุ้ง เพียรอนุรักษ์

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

71

สิทธิศักดิ์ บุญมา

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

72

สิริกร   ไชยวุฒิ

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

73

สุทธิดา เอี่ยมสำอางค์

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

74

สุภิญญา ศักดิ์อาธรทรัพย์

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

75

อนุสรา ชูชื่น

สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ

76

อยุทธ เลขะพันธุ์

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

77

อยุทธ์ ศุระศรางค์

ไม่สะดวกสะดวกเข้าร่วมพิธีมอบ (แจ้งที่อยู่แล้ว)

78

อรรถวุฒิ อินทุทรัพย์

ยังไม่ได้ตอบรับ

แสดงความเห็น

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น.

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา Web News