นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
  ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเว็บไซต์ writer.in.th อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริการ และผลิตภัณฑ์ของทางเว็บไซต์ และเป้าหมายเพื่อที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ดังเดิม ดังนั้นขอให้ท่านเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์จะส่งคำเตือนไปให้ท่านเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขทันที และจะถือว่าท่านยอมรับโดยทันที หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งทีมงานเว็บไซต์ สามารถแจ้งได้ทาง [email protected]
   
 2. การจัดเก็บและการใช้งานข้อมูลผู้ใช้
  Writer.in.th จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ระบุตัวผู้ใช้งานบน เครื่องแม่ข่ายของเว็บไซต์ writer.in.th เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่จััดเก็บอยู่ภายในเว็บไซต์ ได้แ่ก่ ชื่อ-สกุล อีเมล อายุ เพศ และบันทึกการเข้าใช้งาน
   
 3. การอัพเดตและการแจ้งเืตือน
  ที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ใช้สำหรับยืนยันการสร้างบัญชีผู้ใ้ช้และเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงบัญชีได้ตลอดเวลา ผู้ใ้ช้ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้หรือยกเลิกการแจ้งเตือนและการส่งข่าวสารที่เกี่ยวข้้องกับการบริการของเว็บไซต์ writer.in.th ได้
   
 4. การประกาศการให้บริการ
  ในบางโอกาสที่มีความจำเป็นที่ต้องส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่้น การปิดปรับปรุงเว็บไซต์ หรือการแจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆ writer.in.th อาจจะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะทำการยกเลิกการแจ้งเตือนและการส่งข่าวสารแล้วก็ตาม แต่ถึงอย่างไรก็ตามการสื่อสารเหล่านี้จะไม่มีความเกี่ยวข้ิองกับลักษณะการส่งเสริมการขายต่างๆ
   
 5. การบริการลูกค้า
  ผู้ใช้งานเว็บไซต์ writer.in.th สามารถติดต่อสื่อสารกับทางทีมงานตามที่ผู้ใช้ร้องขอ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ใช้และการใช้งานเว็บไซต์ ผ่านทางอีเมลเท่านั้น
   
 6. การสำรวจข้อมูลจากผู้ใช้
  ในบางครั้งเว็บไซต์ writer.in.th อาจจะมีการร้องข้อมูลจากผู้ใช้ ผ่านแบบสำรวจ การมีส่วนร่วมในการสำรวจเหล่านี้เป็นความสมัครใจของผู้ใช้ และผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ด้วยข้อมูลจากการสำรวจเหล่านั้นจะใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ writer.in.th เท่านั้น ไม่มีการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าและให้ทางเลืิอกกับผู้ใช้ในการอนุญาติให้ข้อมูล
   
 7. การแบ่งปันข้อมูล
  Writer.in.th จะไม่ทำการแสดงผลข้อมูลหรือรูปภาพที่ผู้ใช้นำเสนอ นอกจากกรณีต่อไปนี้

  - การจัดการข้อมูล (ที่ไม่สามารถระบุเจ้าของได้)
  writer.in.th อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อกับความเคลื่อนไหวบนwriter.in.th การจัดการข้อมูลนี้จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการระบุตัว หรือ ติดต่อและแสดงความเคลื่อนไหวการใช้งานทั้งหมดนอกเหนือไปจากการใช้งานพื้นฐาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกแสดงผลต่อผู้ใช้งานwriter.in.th และกลุ่มที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  - เมื่อWriter.in.th เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้
  writer.in.th อาจใช้ข้อมูลผู้ใช้กับเครือข่ายของเว็ปไซต์ หรือผู้ให้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่า เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และข้อมูลที่ถูกนำมาใช้จะต้องสอดคล้องกับนโยบายส่วนบุคคลนี้ หากwriter.in.th จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม จะเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้ (ก)การเรียกร้องตามกฏหมาย ,กฏระเบียบ ,ศาล หรือหมายศาลเรียกร้องให้writer.in.thกระทำการแสดงข้อมูล (ข)เมื่อสิทธิหรือทรัพย์สินของwriter.in.th หรือเครือข่ายตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต่อการแสดงข้อมูล (ค)เมื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการwriter.in.th หรือผู้ให้บริการ หรือสมาชิกอื่นตกอยู่ในความเสี่ยงและจำเป็นต่อการเปิดเผยข้อมูล
   
 8. การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
  ในสถานการณ์ที่writer.in.th ต้องทำการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เช่นการรวมกิจการ ,ถูกซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น หรือการขายส่วนใดส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนก่อนการกระทำต่างๆ เว้นแต่หากผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิในการปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
   
 9. การรักษาความปลอดภัย
  writer.in.th มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องการการสูญหายของข้อมูลจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การถูกโจรกรรมข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ แต่การใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันว่าจะรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทีมงาน writer.in.th ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการป้องกันการสูญหายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
   
 10. การแก้ไข / ปรับปรุง / ลบ / ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล
  หากผู้ใช้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สามารถทำการแก้ไขได้บนเว็บไซต์ writer.in.th หรือหากผู้ใช้ต้องการที่จะยกเลิกการใช้บริการเว็บไซต์ writer.in.th สามารถทำการลบบัญชีอยู่ใช้ได้โดยติดต่อผ่านทางอีเมล์ [email protected] ด้วยอีเมล์ที่ผู้ใช้สมัครผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น และทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อทำการยืนยันตัวตน และดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ให้ต่อไป

  หากผู้ใช้มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ writer.in.th สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]