ข้อกำหนดการให้บริการ

 1. การยอมรับข้อตกลง
  • การใช้งาน หรือการเข้าชมเว็บไซต์ www.writer.in.th (รวมไปถึงบทความหรือข้อความต่างๆจากเว็บไซต์ย่อยของ writer.in.th) ถือว่าท่านได้ยอมรับ “ข้อตกลงและเงื่อนไข”ของเว็บไซต์แล้ว , เงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ writer.in.th สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “ความเป็นส่วนตัว”, ศูนย์ความช่วยเหลือ writer.in.th สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์ความช่วยเหลือ” หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆนี้ ทีมงานขอความกรุณาให้ท่านยุติการใ้ช้งานเว็บไซต์นี้ทันที
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ขอให้ท่านติดตาม (ทางเว็บไซต์จะส่งคำเตือนไปให้ท่านเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขทันที) และจะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ทันที หากข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้มีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบในทันที ขอให้ท่านติดตามและถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่แล้ว
    
 2. เว็บไซต์
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ ใช้กับผู้ใช้บริการรวมถึงผู้สนับสนุนด้านบทความ ข้อมูล และเนื้อหาอื่นๆของเว็บไซต์ทุกคนของเว็บไซต์ writer.in.th
  • เว็บไซต์ writer.in.th อาจมีการให้จุดเชื่อมโยง (Link) กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่เว็บไซต์ของ writer.in.th ดังนั้น writer.in.th จะไม่สามารถควบคุม หรือรับผิดชอบต่อบทความ นโยบายความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ นอกจากนี้ writer.in.th จะไม่สามารถปกปิด ตัดทอน หรือแก้ไขข้อความต่างๆจากเว็บไซต์บุคคลที่สามได้
    
 3. บัญชีผู้ใช้
  • เมื่อต้องการใช้บริการบางอย่างของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ของ writer.in.th ทางเว็บไซต์ไม่สนับสนุนให้ท่านใช้บัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และเมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้แล้ว ทางเว็บไซต์ขอให้ท่านกรอกข้อมูลต่างๆให้สมบูรณ์  ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบความเคลื่อนไหวต่างๆผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่านแต่เพียงผู้เดียว และต้องเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ หากบัญชีผู้ใช้ของท่านมีปัญหา หรือถูกละเมิดเงื่อนไขความปลอดภัย ท่านต้องแจ้งทางทีมงานทันที
  • แม้ว่าเว็บไซต์ writre.in.th จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขต่างๆ จากบัญชีผู้ใช้ของท่าน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียของ เว็บไซต์ writer.in.th หรืออื่นๆที่เกิดจากการละเมิดเงื่อนไขของบัญชีผู้ใช้ของท่าน
  • ทางเว็บไซต์ไม่สนับสนุนให้ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 บัญชี การใช้บัญชีผู้ใช้ที่มากกว่า 1 บัญชี จะเป็นส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ถูกลบทันทีที่ตรวจพบ
  • ทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถลบบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขของเว็บไซต์
    
 4. การใช้งานทั่วไปของเว็บไซต์
  Writer.in.th จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงการเข้าใช้งานเว็บไซต์ข้อที่ 4 นี้ โดยมีรายละเอียดว่า
  • ท่านตกลงที่จะไม่ก่อกวน และสร้างความวุ่นวาย ต่อข้อมูลส่วนกลางทุกส่วนของเว็บไซต์
  • ท่านตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากที่เว็บไซต์อนุญาต
  • ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเว็บไซต์ก่อน การใช้เชิงพานิชย์รวมไปถึง การขาย การเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ , การโฆษณา และการกระทำอื่นๆที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าเป็นไปในเชิงพาณิชย์
  • ท่านตกลงที่จะไม่ใช้หรือดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติต่างๆ เช่น “Robots” , “Spiders” หรือ “Offline reader”  ซึ่งจะเข้าทำการส่งข้อความต่างๆมายังเว็บไซต์ writer.in.th
  • ในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการทุกข้อ
  • writer.in.th ขอสงวนสิทธิ์ ในการยุติการให้บริการใดๆของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
    
 5. การใช้ข้อความบนเว็บไซต์
  • ข้อความต่างๆบนเว็บไซต์ ตลอดจนข้อกำหนด โปรแกรม รูปภาพ เสียง ตราสัญลักษณ์ ถือเป็นสมบัติของ writer.in.th การนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือกล่าวถึงโดยไม่มีการอ้างอิงถือว่าฝ่าฝืนกฏหมาย
  • ท่านตกลงที่จะไม่ลักลอบการนำข้อมูลต่างๆไปใช้ ตลอดจนไม่เข้าไปแทรกแทรงระบบของ writer.in.th และเว็บไซต์บุคคลที่สาม
  • ท่านเข้าใจว่าในการใช้งาน writer.in.th ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการอย่างเคร่งครัด ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข
    
 6. ข้อตกลงบัญชีผู้ใช้
  • การเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ writer.in.th ท่านสามารถส่งข้อความ เสียง ภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
  • ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อตกลงบัญชีผู้ใช้ รวมไปถึงผลจากการกระทำของบัญชีผู้ใช้ของท่าน
  • ท่านมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของต่อข้อมูล และผลงานหนังสือที่เขียน ทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ของท่าน แต่การยอมรับข้อตกลงบัญชีผู้ใช้ จะถือว่าท่านยอมรับให้ writer.in.th เป็นผู้ดูแลข้อมูลต่างๆของท่าน อย่างไรก็ตาม writer.in.th จะไม่แสดงข้อมูลที่ถูกย้ายหรือถูกลบออกจากเว็บไซต์ไปแล้ว
  • ข้อตกลงบัญชีผู้ใช้ได้รวมไปถึงการไม่นำสิ่งที่เป็นของบุคคลที่สามมาใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
  • ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของ writer.in.th
  • writer.in.th จะไม่รับรองข้อตกลงบัญชีผู้ใช้หรือความคิดเห็น หรือข้อแนะนำใดๆ และไม่รับผิดชอบใดๆที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงบัญชีผู้ใช้ของท่าน หากได้รับการร้องเรียน writer.in.th จะทำการระงับการใช้งานในส่วนที่ถูกร้องเรียน และเรียกร้องให้แก้ไข ก่อนจะดำเนินการลบออกจากระบบในระยะเวลาที่เหมาะสม
    
 7. นโยบายบัญชีผู้ใช้
  • writer.in.th จะดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ หากพิจารณาพบว่าบัญชีผู้ใช้นั้นละเมิดข้อตกลงต่างๆในเว็บไซต์
  • writer.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าบทความหรือเนื้อหาส่วนใดที่เป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานต่างๆ ตลอดจนสิทธิ์ในการพิจารณาระงับหรือลบข้อมูลต่างๆออกจากระบบ
    
 8. นโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
  นโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ writer.in.th ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์การระงับการใช้งานของบัญชีผู้ใช้ หากผู้ใช้ได้กระทำการฝ่าฝืน หากผู้ใดต้องการร้องเรียนแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ทำการร้องเรียนผ่านทางระบบร้องเรียน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมส่วนต่างๆต่อไปนี้
  • แจ้งเว็บไซต์ว่า ท่านพบเนื้อหา ข้อความ หรือสิ่งใดๆบนเว็บไซต์writer.in.th ที่ท่านคิดว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ “ของตัวท่านเอง”
  • แจ้งเว็บไซต์ว่า ผลงานของท่านเผยแพร่อยู่ที่ใด (รวมไปถึงสถานที่ เว็บไซต์ หรือประเทศ)
  • แจ้งเว็บไซต์ว่าเนื้อหา ข้อความ หรือสิ่งใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน อยู่ในบทความใด พร้อมทั้งแจ้ง URL แบบเต็มมาด้วย
  • อธิบายกับทางเว็บไซต์ว่า เนื้อหา ข้อความ หรือสิ่งใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ละเมิดอย่างไร (ตัวอย่างเช่น : บทความนี้ได้คัดลอกมาจากบทความของท่าน ที่ได้เผยแพร่ใน... โดยไม่ได้แจ้งหรือขออนุญาตก่อน)
  • ระบุประเภท และรายละเอียดของผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของท่าน (หากผลงานนั้นใช้งานได้ทางอินเตอร์เน็ต กรุณาส่งlinkมาให้ทางเว็บไซต์ด้วย)
  • แจ้งวิธีการติดต่อกลับให้ทีมงาน เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับภายหลัง (ทางเว็บไซต์ของแนะนำให้ใช้เป็น e-mail)
  • แนบลายเซ็นต์ของท่านมากับคำร้องด้วย (หากเป็นการส่งe-mail ท่านสามารถแสกนลายเซ็นต์ได้)
  • ส่งข้อร้องเรียนของท่านมาที่ [email protected] ทางเว็บไซต์จะแจ้งข้อมูลที่ท่านได้ร้องเรียนไปยังผู้ถูกร้องเรียน แต่จะไม่ส่งชื่อของท่านให้แก่ผู้ถูกร้องเรียน